Student Forum

 
 
แบบจองลงทะเบียนรายวิชา พศ.582 และ พศ.671
แบบประเมินความคิดเห็นของ นศ.ที่มีต่อระบบสาธารณูปโภคและจัดบริการให้นักศึกษา
 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มธ. (นักศึกษา)
*** ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานต่อไป ***