E-book

Image

Access Medicine
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านวิทยศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาวิชา พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์

Image

Access Surgery
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านศัลยศาสตร์ และการแพทย์ พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์

Journal Online

Image

STATdx
ฐานข้อมูลรังสีวินิจฉัย ครอบคลุม Ultrasound, CT scan and MRI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์วินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น.

Image

Cochrane Library
ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงระดับสูงสุด (Systematic Reviews) เพื่อสนับสนุนการการวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบัติงาน

Image

Science Direct
ฐานข้อมูลบูรณาการทางการแพทย์ โดยการรวบรวมสรุปเนื้อหาประเด็นสำคัญจากวารสารต่าง ๆ

Free Journal Online

Image

Access Physiotherapy
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านวิทยศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาวิชา พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์

Image

Karger
ฐานข้อมูลวารสารอิเลกทรอนิค Karger ครอบคลุมชื่อเรื่องทางด้านแพทยศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องที่สำคัญจำนวนประมาณ 80 กว่ารายชื่อ โดยเน้นเนื้อหาด้านการรักษาและการวิจัยที่รวบรวมจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในเครือข่ายทั่วโลกของสำนักพิมพ์