Link


   คู่มือการติดตั้ง VPN

   คู่มือการใช้งาน uptodate anyware on smartphone

E-book

ฐานข้อมูลหนังสือภาพ (Atlases) ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาต่างๆ
นักศึกษาชั้นปรีคลินิก, นักศึกษาชั้นคลินิก, แพทย์ประจำบ้าน
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านวิทยศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาวิชา พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์
นักศึกษาชั้นปรีคลินิก, นัักศึกษาชั้นคลินิก, แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ และอาจารย์แพทย์
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านศัลยศาสตร์ และการแพทย์ พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์
นักศึกษาชั้นคลินิก, แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ และอาจารย์แพทย์

Journal Online

                ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับแพทย์ นักศึกษาและนักวิจัย
ฐานข้อมูลบูรณาการทางการแพทย์ โดยการรวบรวมสรุปเนื้อหาประเด็นสำคัญจากวารสารต่าง ๆ นักศึกษา, แพทย์ประจำบ้าน, และอาจารย์แพทย์
ฐานข้อมูลบูรณาการทางการแพทย์ High Impact Factor 50 ฐาน
แพทย์ประจำบ้าน, และอาจารย์แพทย์
ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ ( Evidence-Based Medicine ) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงระดับสูงสุด (Systematic Reviews) เพื่อสนับสนุนการการวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบัติงาน แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์, พยาบาล,อาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์
ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine) พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บริการทางการแพทย์ ณ จุดบริการ (Point-of-Care)
นักศึกษาชั้นคลินิก, แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ และอาจารย์แพทย์์์
ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงระดับสูงสุด (Systematic Reviews) เพื่อสนับสนุนการการวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบัติงาน
แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์, นักวิจัย และอาจารย์แพทย์
ฐานข้อมลูสืบค้นทางด้านพยาธวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์, นักวิจัย และอาจารย์แพทย์
ฐานข้อมลูสืบค้นอิมูโนพยาธิวิทยา
แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์, นักวิจัย และอาจารย์แพทย์

Free Journal Online

 
        80 biomedical online journals           ฐานข้อมูลวารสารอิเลกทรอนิค Karger ครอบคลุมชื่อเรื่องทางด้านแพทยศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องที่สำคัญจำนวนประมาณ 80 กว่ารายชื่อ โดยเน้นเนื้อหาด้านการรักษาและการวิจัยที่รวบรวมจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในเครือข่ายทั่วโลกของสำนักพิมพ์ ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับแพทย์ นักศึกษาและนักวิจัย
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ทางคลินิกจำนวนมากกว่า 3,200 หัวข้อ  
 
   
   
   

Other