Link


   คู่มือการติดตั้ง VPN

   คู่มือการใช้งาน uptodate anyware on smartphone

E-book

ฐานข้อมูลหนังสือภาพ (Atlases) ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาต่างๆ
นักศึกษาชั้นปรีคลินิก, นักศึกษาชั้นคลินิก, แพทย์ประจำบ้าน
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านวิทยศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาวิชา พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์
นักศึกษาชั้นปรีคลินิก, นัักศึกษาชั้นคลินิก, แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ และอาจารย์แพทย์
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านศัลยศาสตร์ และการแพทย์ พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์
นักศึกษาชั้นคลินิก, แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ และอาจารย์แพทย์

Journal Online

                ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับแพทย์ นักศึกษาและนักวิจัย
ฐานข้อมูลบูรณาการทางการแพทย์ โดยการรวบรวมสรุปเนื้อหาประเด็นสำคัญจากวารสารต่าง ๆ นักศึกษา, แพทย์ประจำบ้าน, และอาจารย์แพทย์
ฐานข้อมูลบูรณาการทางการแพทย์ High Impact Factor 50 ฐาน
แพทย์ประจำบ้าน, และอาจารย์แพทย์
ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ ( Evidence-Based Medicine ) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงระดับสูงสุด (Systematic Reviews) เพื่อสนับสนุนการการวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบัติงาน แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์, พยาบาล,อาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์
ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine) พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บริการทางการแพทย์ ณ จุดบริการ (Point-of-Care)
นักศึกษาชั้นคลินิก, แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ และอาจารย์แพทย์์์
ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงระดับสูงสุด (Systematic Reviews) เพื่อสนับสนุนการการวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบัติงาน
แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์, นักวิจัย และอาจารย์แพทย์

Free Journal Online

 
        80 biomedical online journals           ฐานข้อมูลวารสารอิเลกทรอนิค Karger ครอบคลุมชื่อเรื่องทางด้านแพทยศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องที่สำคัญจำนวนประมาณ 80 กว่ารายชื่อ โดยเน้นเนื้อหาด้านการรักษาและการวิจัยที่รวบรวมจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในเครือข่ายทั่วโลกของสำนักพิมพ์ ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับแพทย์ นักศึกษาและนักวิจัย
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ทางคลินิกจำนวนมากกว่า 3,200 หัวข้อ  
 
   
   
   

Other